7 mei 2011


Laureatenconcert Govert van Wijn Orgelconcours 2010PROGRAMMA


Arjan van Hees


Arjan van Hees *1981
Psalm 8

René Louis Becker 1882-1956
• Scherzo à l'antique
• Toccata in e

Piet Zwart 1921-1987
Koraalbewerking "Heugelijke tijding"


Matthijs Visscher


Johann Sebastian Bach 1685-1750
Praeludium und Fuge in a, BWV 543

Jan Raas *1942
Tango

Maurice Duruflé 1902-1986
Prélude et fugue sur le nom d'Alain


Jochem Schuurman


August Gottfried Ritter 1811-1885
Sonate 3 in a (opus 24)
- Rasch
- Recitativo
- Nicht schleppend
- Entschlossen
- Fuge